Konkurs literacki

Wyniki konkursu

Na konkurs napłynęło 42 prace. Najwięcej prac – aż 14 – przesłali autorzy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
24 czerwca – w 106. rocznicę urodzin Jana Karskiego – na Facebooku Stowarzyszenia ogłoszone zostały wyniki Konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Poniżej lista laureatów, a pod nią zwycięskie prace.

Oto Laureaci Konkursu:

1.       ADA WOJTKIELEWICZ z I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – za oryginalną formę literacką i uwzględnienie głosu przedstawicieli kilku pokoleń, z różnymi doświadczeniami życiowymi, zawodowymi, a nawet emigracyjnymi. A przede wszystkim za pokazanie, że wszyscy oni mogą ze sobą rozmawiać o patriotyzmie (i nie tylko o tym) z szacunkiem dla drugiego i jego poglądów. PRZECZYTAJ PRACĘ

2.       KATARZYNA BOREK z I L.O. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – za zwrócenie uwagi na to, że patriotyzm nie musi ograniczać się do pamięci o historii i kultywowania tradycji, ale że może i powinien przejawiać się w naszych codziennych decyzjach i postawach. Że może mieć mniej romantyczny, a bardziej pozytywistyczny charakter i kojarzyć się nie tyle z ofiarą, poświęceniem, co z odpowiedzialnością i troską. PRZECZYTAJ PRACĘ

3.       MARIA NOWOSAD z I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie –za interesujące nawiązania literackie, historyczne i kulturowe w odpowiedzi na pytanie „Czy milczenie jest przejawem prawa do wolności?”. A także podkreślenie wagi każdej osobistej i indywidualnej decyzji o milczeniu lub zabraniu głosu. PRZECZYTAJ PRACĘ

4.       MAJA MIŁOSZ z ZSO nr 4 im. Ks. Józefa Tischnera w Poznaniu –   za ciekawą analizę różnych powodów, dla których ludzie wolą milczeć, niż krzyczeć w obliczu krzywdy, niesprawiedliwości, a także konsekwencji wyboru właśnie takiej postawy. PRZECZYTAJ PRACĘ

5.       EMILIA ORŁOWSKA z I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – za błyskotliwą argumentację unaoczniającą, że sednem współczesnego patriotyzmu powinno być poszanowanie drugiego człowieka i otwartość. A przede wszystkim, że patriota dba nie tylko o własne prawa, ale też o prawa innych osób, zwłaszcza ofiar przemocy. PRZECZYTAJ PRACĘ

6.       KLAUDIA WÓJCIK z L.O. im. Marii Konopnickiej w Legionowie – za oryginalne zaprezentowanie kontekstu psychologicznego milczenia, braku reakcji na zło, niesprawiedliwość… a także podniesienie kwestii obecności – w mniejszym lub większym stopniu – uprzedzeń w postawach i działaniach każdego z nas. PRZECZYTAJ PRACĘ

7.       JULIA KRACZKOWSKA z I L.O. im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – za analizę tego, jakie lęki mogą kryć się za milczeniem społeczeństwa, a także zauważenie roli umiejętności asertywnego przedstawiania swoich poglądów i asertywnego reagowania na odmienne poglądy innych ludzi. PRZECZYTAJ PRACĘ

1

4

7

6

3

2

5

Zapisz się

Konkurs polega na napisaniu pracy, w dowolnej formie literackiej, na jeden z poniższych tematów:

I. Jan Karski w 1982 roku otrzymał honorowy tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Państwo Izrael przyznaje je osobom, które podczas II wojny światowej bezinteresownie, narażając życie i wolność udzielały pomocy Żydom prześladowanym przez nazistowskie Niemcy. Co znaczy dla ciebie być sprawiedliwym wśród narodów świata?
II. W roku 2012 prezydent USA odznaczył pośmiertnie Jana Karskiego Medalem Wolności – najwyższym amerykańskim odznaczeniem państwowym. Podczas uroczystości Barak Obama powiedział: Musimy powiedzieć naszym dzieciom o tym, jak pozwolono, aby wydarzyło się to zło (Holocaust). Stało się ono, ponieważ tak wielu ludzi uległo najbardziej mrocznym instynktom i tak wielu innych milczało . Czy milczenie jest przejawem prawa do wolności?
III. Najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej Jan Karski otrzymał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. Był to Order Orła Białego, który nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej . Jak być patriotą w czasach wolności?

Praca nie może przekraczać czterech stron.  
Należy ją przesłać elektronicznie na adres: biuro@jankarski.org.pl  do 10 czerwca 2020 roku.
Osoby niepełnoletnie muszą przesłac również skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego oswiadczenia zgody rodziców lub opiekunów. Formularz dostępny jest tu: POBIERZ

Ogłoszenie laureatów i publikacja nagrodzonych prac, na stronach Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, nastąpi 24 czerwca 2020 roku. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach
2. Celem Konkursu Literackiego jest promowanie postaw otwartości i tolerancji, rozwijanie umiejętności wyrażania i interpretowania pojęć, uczuć i faktów w kreatywnej formie.
3. W Konkursie Literackim mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
4. Konkurs Literacki polega na samodzielnym napisaniu przez ucznia pracy, w dowolnej formie literackiej, na wybrany jeden z poniższych tematów:

I. Jan Karski w 1982 roku otrzymał honorowy tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Państwo Izrael przyznaje je osobom, które podczas II wojny światowej bezinteresownie, narażając życie i wolność udzielały pomocy Żydom prześladowanym przez nazistowskie Niemcy. Co znaczy dla ciebie być sprawiedliwym wśród narodów świata?
II. W roku 2012 prezydent USA odznaczył pośmiertnie Jana Karskiego Medalem Wolności – najwyższym amerykańskim odznaczeniem państwowym. Podczas uroczystości Barak Obama powiedział: Musimy powiedzieć naszym dzieciom o tym, jak pozwolono, aby wydarzyło się to zło (Holocaust). Stało się ono, ponieważ tak wielu ludzi uległo najbardziej mrocznym instynktom i tak wielu innych milczało . Czy milczenie jest przejawem prawa do wolności?
III. Najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej Jan Karski otrzymał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. Był to Order Orła Białego, który nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej . Jak być patriotą w czasach wolności?

5. Tekst nie powinien przekraczać 4 stron znormalizowanego wydruku komputerowego formatu A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5 pkt.), nie powinien też być krótszy niż dwie strony.
6. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@jankarski.org.pl (format pliku doc lub docx) do dnia 10 czerwca 2020 roku.
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu Literackiego jest jednoznaczne ze zgodą autora na publikację na stronach internetowych Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
8. Praca powinna być opisana danymi uczestnika: – imię i nazwisko ucznia – adres zamieszkania, telefon i e-mail ucznia – nazwę szkoły z adresem e-mail
9. W przypadku uczniów niepełnoletnich należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu Literackiego dla potrzeb promocyjnych podpisaną przez rodzica (opiekuna prawnego) w formie skanu lub zdjęcia.
10. Jury powołane przez Stowarzyszenie im Jana Karskiego przyznaje nagrody laureatom Konkursu Literackiego: dyplomy, publikacje książkowe, nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 czerwca 2020 roku na stronach internetowych Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.

g.pl (format pliku doc lub docx) do dnia 10 czerwca 2020 roku.
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu Literackiego jest jednoznaczne ze zgodą autora na publikację na stronach internetowych Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
8. Praca powinna być opisana danymi uczestnika: – imię i nazwisko ucznia – adres zamieszkania, telefon i e-mail ucznia – nazwę szkoły z adresem e-mail
9. W przypadku uczniów niepełnoletnich należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu Literackiego dla potrzeb promocyjnych podpisaną przez rodzica (opiekuna prawnego) w formie skanu lub zdjęcia.
10. Jury powołane przez Stowarzyszenie im Jana Karskiego przyznaje nagrody laureatom Konkursu Literackiego: dyplomy, publikacje książkowe, nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 czerwca 2020 roku na stronach internetowych Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.

Poznaj Jana Karskiego

jankarski_KATALOG_

Zobacz prace z konkursu „Ławeczka Karskiego”

laweczka_www