Warsztaty antydyskriminacyjne

Warsztaty antydyskryminacyjne oparto na nowatorskim programie prof. Philipa Zimbardo pod nazwą Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (HIP). Bohaterska wyobraźnia, kształtowana w trakcie realizacji projektu, ma motywować zwykłych ludzi do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia dyskryminacji. Zajęcia mają na celu dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy do kształtowania wśród młodzieży postaw prospołecznych, umiejętności współodczuwania i odnajdywania w sobie bohatera.

KOLEJNE WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

Program prof. Zimbardo składa się z sześciu modułów lekcyjnych. Stowarzysznie im. Jana Karskiego jest jedynym ośrodkiem w Polsce realizującym piąty moduł projektu „Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji”.

Zarówno warsztaty dla dorosłych jak i uczniów wykorzystują ugruntowaną wiedzę z poszczególnych dziedzin oraz wieloletnie doświadczenia trenerów, ale przenoszą je w kieleckie realia i dostosowują do specyfiki miasta.  Spotkania będą odbywać się w Kamienicy Planty 7. Jest to miejsce symboliczne – milczący świadek pogromu z 1946 roku. Ta przestrzeń pomoże nam wspólnie odkrywać mechanizmy, które doprowadziły do tamtych tragicznych zdarzeń, a dziś odpowiadają za przemoc rówieśniczą.